Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczenie z cesją na bank
16 kwietnia 2020

Prowadzisz własną firmę budowlaną? Park maszynowy ma dla Ciebie z pewnością większą wartość niż ta wskazana w umowie kupna. Codzienna działalność Twojej firmy byłaby niemożliwa, gdyby urządzenia nagle zostały uszkodzone lub skradzione.

Możesz zminimalizować ryzyko strat związanych z takimi niespodziewanymi zdarzeniami. Świetnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM).

CPM – jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych to ich ochrona od wszystkich szkód materialnych spowodowanych przez nagłe i niespodziewane zdarzenia, powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo skradzionych maszyn i urządzeń budowlanych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany na terenie budowy lub montażu, wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W jakich sytuacjach działa ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa działa podczas pracy ubezpieczonych maszyn, urządzeń i sprzętu, podczas spoczynku, demontażu w celu czyszczenia lub remontu oraz w trakcie tychże czynności, a także podczas ponownego montażu. W każdym z tych przypadków po testach przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym.

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada za szkody:

 •  powstałe w wyniku winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
 • powstałe na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru,
 • powstałe w wyniku działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego,
 • powstałe w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi, chemikaliami, cieczami, gazami itp. albo zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia,
 • spowodowane awarią elektryczną lub mechaniczną, defektem, uszkodzeniem lub usterką, szkód wynikłych z zamarznięcia czynnika chłodzącego lub innego płynu,
 • powstałe na skutek: utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wszelkich wymiennych elementów i narzędzi,
 • wynikające z normalnego zużycia, erozji, korozji, oksydacji, pogarszania się właściwości wskutek przestojów, nie używania urządzeń, normalnych warunków atmosferycznych,
 • powstałe w następstwie szkód górniczych,
 • polegające na zaginięciu, przywłaszczeniu, sprzeniewierzeniu i kradzieży bez śladów włamania,
 • powstałe na skutek obsługi przedmiotów ubezpieczenia przez osoby nieprzeszkolone i nieuprawnione (nie posiadające stosownych uprawnień) lub będące w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem środków odurzających,
 • powstałe w okresie gwarancyjnym i objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy.

 

Chcesz powierzyć ubezpieczenie swoich maszyn budowlanych specjalistom? Zapraszamy!

Działamy jako Przedstawicielstwo Generalne InterRisk Vienna Insurance Group już od 20 lat i mamy w zespole ekspertów od tego typu ryzyk.

 

Zrobimy dla Ciebie polisę ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych, zostaw nam tylko adres mailowy – w kilka minut otrzymasz wniosek potrzebny do sporządzenia oferty.

 

Kup online