Ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

OC zabezpieczenia zapłaty roszczeń
11 lutego 2020
Ubezpieczenie z cesją na bank
16 kwietnia 2020

Każdy funkcjonariusz publiczny z uwagi na wypełniane przez niego obowiązki narażony jest na roszczenia ze strony osób trzecich. Niewłaściwe postępowanie może skutkować poważnymi konsekwencjami, także materialnymi. Uchronić przed nimi może polisa odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest dobrowolne i coraz więcej urzędników świadomie je wybiera. Takie ubezpieczenie różni się od tradycyjnego OC w tym sensie, że chroni ubezpieczonego, a nie tylko osobę poszkodowaną. To doskonałe rozwiązanie, jeśli w ramach obowiązków służbowych podejmujesz decyzje, które mają daleko idące konsekwencje.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa:

Funkcjonariusz publiczny to osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ.

Funkcjonariuszem publicznym jest:

 • Prezydent RP,
 • poseł, senator, radny (poseł Parlamentu Europejskiego),
 • sędzia, prokurator, komornik, kurator sądowy, notariusz, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustaw,
 • pracownik administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe (sprzątaczka, kawiarka),
 • pracownik organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
 • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
 • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
 • osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

Osobą pełniącą funkcję publiczną jest także funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego lub osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą RP umowę międzynarodową.

Ubezpieczenie dla urzędnika

Ubezpieczenie dla urzędnika możesz wykupić indywidualnie, bez angażowania w to przełożonych. Polisa chroni Twoje interesy i Twój majątek. Polacy są coraz częściej świadomi swoich praw; z roku na rok rośnie liczba żądań o naprawienie szkody spowodowanej rażącym błędem urzędnika.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa daje Ci:

 • zakres ochrony zgodny z Ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,
 • ubezpieczenie osobistej odpowiedzialności za szkody majątkowe powstałe wskutek zaniechania lub wydania decyzji rażąco naruszającej prawo,
 • pokrycie dodatkowych kosztów związanych z procesem, jeśli przeciwko Tobie toczy się sprawa o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem, w tym kosztów rzeczoznawców oraz działań związanych z zapobieżeniem szkody lub zmniejszeniem jej rozmiarów.

Polisami OC, a w szczególności ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych zajmujemy się od kilku lat. Do przygotowania indywidualnej oferty potrzebujemy kilku informacji, dlatego stworzyliśmy do tego celu prostą ankietę. Zostaw poniżej swój adres mailowy, a w odpowiedzi automatycznie otrzymasz link do ankiety.

Kup online